کمیته آموزش

رشته مهندسی عمران:

۱- مهندس هادی پورتقی- دانشجوی دکتری گرایش سازه

۲- مهندس سام دلیری- دانشجوی دکتری گرایش سازه

۳- خانم مهندس باباپور- کارشناس عمران

۴- مهندس بهزاد سلملیان- کارشناس عمران

۴- خانم مهندس رحیمی- کارشناس عمران

۵- خانم مهندس منتظری- کارشناس عمران

**************************************************************

رشته مهندسی معماری:

۱- مهندس حمید حاجی پور- کارشناس ارشد معماری

۲- خانم مهندس گلین سیدی- کارشناس معماری

**************************************************************

رشته مهندسی برق:

۱- مهندس مصطفی افتخاری- کارشناس ارشد برق

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.